Документи

1 Стратегия на ДГ ,,Незабравка“ гр, Кричим 2016-2020

2  Правилник за дейността на ДГ ,,Незабравка“ гр. Кричим

3  Етичен кодекс на работещите с деца

4 Стратегия за развитие на ДГ ,,Незабравка“ гр. Кричим 2020-2024

5 Програмна система

6 Годишен план за дейността

7 Мерки за повишаване качеството на образованието

8 Програма за превенция на отпадането от образователната система

9 Програма за предоставяне на равни възможности

10 График за допълнителни дейности

11 Информация и мерки във връзка с Ковид-19

12 Състав и дейност на обществения съвет

13 Организация на деня

14 Информация за работа по проекти

15 Познавателни книжки

 • ОДЗ „Незабравка“

  гр. Кричим
  бул. "Ал. Стамболийски" 63

  Тел.: 3145/3051; 3145/3052
  Имейл: odz_nezabravka@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com