Архив

Заповед за удължаване срока на обществена поръчка

Информация за обществена поръчка качена в сайта на АОП от 09.10.2017г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

указания за участие 2017

технически спецификации 2017

образци на документи 2017

ценова оферта-образец 10 2017

договор 2017

Протокол от работата на комисията

Договор за доставка с ЕТ ,,Христо Стоянов-94″

Техническо предложение

Декларация за съгласие с условията на труд

Декларация за съгласие с клаузите на договора

Декларация за остатъчен срок на продуктите

Ценова оферта

Квитанция за платена гаранция

Удостоверение от НАП за липса на задължения

Удостоверение от община Кричим за липса на задължения

Свидетелство за съдимост

 

 

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина  „Незабравка”:

Публична покана
Указания за възлагане на ОП
Технически спецификации за изпълнение на ОП
Образци
Проектодоговор
Заповед за откриване на ОП


Протокол за оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка
Договор за доставка
Техническо предложение
Ценова оферта
Всички документи към офертата
Свидетелство за съдимост
Гаранция за изпълнение


Информация за извършени плащания от септември 2015г. до февруари 2016г.
Информация за извършени плащания за м. март 2016г.
Информация за извършени плащания за м.април 2016г.

Информация за извършени плащания за м.май 2016

Информация за извършени плащания за м.юни 2016

Информация за извършени плащания за м.юли 2016

Информация за извършени плащания за м.август 2016

Информация за извършени плащания за м.септември 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Указания за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява

Технически спецификации

Проектодоговор

Образци

Заповед за удължаване на срока на обществената поръчка

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Протокол от търг – 14.09.2016г. 09.28ч.

Договор за възлагане на обществена поръчка

Техническо предложение

Свидетелство за съдимост

Удостоверение за липса на задължения

Ценова оферта

 • ОДЗ „Незабравка“

  гр. Кричим
  бул. "Ал. Стамболийски" 63

  Тел.: 3145/3051; 3145/3052
  Имейл: odz_nezabravka@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com