Профил на купувача

Договор за обществена поръчка

Ценова оферта

Технически спецификации

Техническо предложение

Информация за липса на задължения за местни данъци и такси към Община Кричим

Свидетелство за съдимост

Липса на задължения за ДОПК към община Кричим

Информация за задължения по ДОПК

Банкова гаранция

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082903 – Информация в АОП за удължаване на обществена поръчка  – качено на 08.11.2018г. 15.52

Заповед за удължаване на обществена поръчка  – качено на 08.11.2018г. 15.51

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, с прогнознастойност до 51 020лв. /петдесет и една хиляди и двадесет лева/без ДДС, разпределени в следнитегрупи:1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; 3. Хляб и тестени изделия; 4. Пакетирани хранителни продукти и консерви и 5. Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/“

Информация в АОП – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082672 –  01.11.2018г. 15.10

Обява за обществена поръчка – 01.11.2018г.  15.15

Технически-спецификации – 01.11.2018г.  15.18

Документация за участие – 01.11.2018г.  15.20

Проекто-договор  – 01.11.2018г.  15.23

Образци на документи – 01.11.2018г.  15.28

Образец 10-ценова оферта –  01.11.2018г.  15.31

 • ОДЗ „Незабравка“

  гр. Кричим
  бул. "Ал. Стамболийски" 63

  Тел.: 3145/3051; 3145/3052
  Имейл: odz_nezabravka@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com