Обществени поръчки 2018г.

Протокол от проведено публично заседание за разглеждане на оферти от 13.11.2018г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 193 от ЗОП, прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за доставки на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, с прогнозна стойност до 59 735 лв. /петдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет лева/без ДДС, разпределени в следните групи:

 1. Мляко и млечни продукти
 2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/
 3. Хляб и тестени изделия
 4. Пакетирани хранителни продукти и консерви
 5. Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/“

поради следните мотиви:

В определения в Обявата за обществена поръчка на стойност до 59 735 лв. /петдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет лева/без ДДС по чл. 20, ал. 3 от ЗОП срок за подаване на оферти до 15:00 часа на 22.10.2018 година в деловодството на ДГ „Незабравка“ не е постъпила нито една оферта. В изпълнение на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят е удължил срока за събиране на офертидо 15:00 часа на 25.10.2018 година. В новоопределеният срок за подаване на оферти отново не е постъпила нито една оферта, поради което на основание чл. 193 от ЗОП, прекратявам процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за доставки на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, с прогнозна стойност до 59 735 лв. /петдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет лева/ без ДДС, разпределени в следните групи: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; 3. Хляб и тестени изделия; 4. Пакетирани хранителни продукти и консерви; 5. Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/“

 

 

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, с прогнознастойност до 59 735 лв. /петдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет лева/ без ДДС, разпределени в следнитегрупи:1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; 3. Хляб и тестени изделия; 4. Пакетирани хранителни продукти и консерви и 5. Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/“

Заповед за удължаване на обществена поръчка – 22.10.2018г. 16.41

Информация за удължаване на срока в Агенцията по обществени поръчки – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082190

Публична покана  – 15.10.2018г. 16.25

Информация в Агенцията по обществени поръчки – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081906 – 15.10.2018г. 16.27

Технически спецификации  – 15.10.2018г. 16.29

Документация за участие –  15.10.2018г. 16.30

Проекто-договор – 15.10.2018г. 16.31

Образци на документи – 15.10.2018г. 16.32

Образец №10 – Ценова оферта  – 15.10.2018г. 16.34

 

 

Договор за обществена поръчка

Ценова оферта

Технически спецификации

Техническо предложение

Информация за липса на задължения за местни данъци и такси към Община Кричим

Свидетелство за съдимост

Липса на задължения за ДОПК към община Кричим

Информация за задължения по ДОПК

Банкова гаранция

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082903 – Информация в АОП за удължаване на обществена поръчка  – качено на 08.11.2018г. 15.52

Заповед за удължаване на обществена поръчка  – качено на 08.11.2018г. 15.51

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, с прогнознастойност до 51 020лв. /петдесет и една хиляди и двадесет лева/без ДДС, разпределени в следнитегрупи:1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; 3. Хляб и тестени изделия; 4. Пакетирани хранителни продукти и консерви и 5. Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/“

Информация в АОП – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082672 –  01.11.2018г. 15.10

Обява за обществена поръчка – 01.11.2018г.  15.15

Технически-спецификации – 01.11.2018г.  15.18

Документация за участие – 01.11.2018г.  15.20

Проекто-договор  – 01.11.2018г.  15.23

Образци на документи – 01.11.2018г.  15.28

Образец 10-ценова оферта –  01.11.2018г.  15.31

 • ОДЗ „Незабравка“

  гр. Кричим
  бул. "Ал. Стамболийски" 63

  Тел.: 3145/3051; 3145/3052
  Имейл: odz_nezabravka@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com